موجود است
۱۴,۰۰۰تومان

برنج محلی ، سبزیجات محلی ، گردو ، گوشت قلقلی

 سفارش
پلو اناربیج